โมเดราโต กันตาบิเล (Moderato cantabile)


โมเดราโต กันตาบิเล (Moderato cantabile)

นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส (Marguerite Duras)
แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย กรกช อรุณพงศ์ไพศาล
บรรณาธิการแปลและบทตามโดย สายัณห์ แดงกลม

พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2560
ISBN 978-616-7158-68-6
ราคา 200 บาท

หมายเหตุสำนักพิมพ์
โมเดราโต กันตาบิเล (Moderato cantabile) เป็นผลงานนวนิยายเล่มที่สามของมาร์เกอริต ดูราส ที่สำนักพิมพ์อ่านนำเสนอในพากย์ไทย หลังจากที่เราได้เสนอ โรคแห่งความตาย (La Maladie de la mort) ไปเมื่อปี 2555 และ ชู้รักอังกฤษ (L’amante anglaise) ในปี 2558 โดยในครั้งนี้ สำนักพิมพ์อ่านยังคงได้อาศัยการลงแรงอย่างอุทิศทุ่มเทจากอาจารย์สายัณห์ แดงกลม เป็นสำคัญเช่นเคย ทั้งในฐานะบรรณาธิการแปล และผู้เขียนคำตาม

และอีกเช่นเคยที่ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์อ่านได้รับความเอื้อเฟื้อจากฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณ Delphine Derniaux และคุณวิภา สุจินัย ในการประสานงานด้านทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งจากสถาบันฝรั่งเศสอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพิมพ์งานวรรณกรรมแปลในแนวซึ่งยังไม่เป็นที่คุ้นเคยนักในหมู่ผู้อ่านชาวไทยครั้งนี้ สามารถลุล่วงไปได้

นอกจากนี้ ยังขอขอบคุณ ผศ. ดร. จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ ที่แนะนำให้สนใจผลงานชิ้นนี้ของดูราส และขอขอบคุณ
ผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษาอีกสองท่าน คือคุณ Thierry Malinge และคุณ Vincent Courtaud รวมถึงขอขอบคุณ
อ. ดร. เอกสุดา สิงห์ลำพอง และคุณวริศา กิตติคุณเสรี เป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

คำนำผู้แปล
การใช้ถ้อยคำเรียบง่าย แต่แฝงด้วยความหมายลึกซึ้ง เป็นความสามารถอันโดดเด่นอย่างหนึ่งของมาร์เกอริต ดูราส ขั้นตอนการทำความเข้าใจต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของบทประพันธ์เรื่อง โมเดราโต กันตาบิเล จึงเป็นเหมือนการสืบสาวเรื่องราว เสาะหาสิ่งที่ซ่อนเร้น จับตามองรายละเอียด เพื่อจะเลือกสรรถ้อยคำในภาษาไทยที่เหมาะสม เพื่อให้บทแปลคงอานุภาพของบทประพันธ์ที่จะชักจูงผู้อ่านให้ดำดิ่งลงไปค้นหาสิ่งที่ตัวละคร “บอกเล่า” โดยไม่ได้กล่าวออกมา

การแปลบทประพันธ์ โมเดราโต กันตาบิเล นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ก็ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านดังนี้

ขอขอบคุณ ผศ. ดร. จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ ที่คอยสนับสนุน และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาการแปลผลงานชิ้นนี้ และยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์สู่สายตาผู้อ่าน
ขอขอบคุณ ผศ. ดร. ชนาเนา วรัญญู และ ผศ. นพพร ประชากุล ที่ให้คำแนะนำอันมีค่าในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ขอขอบคุณ Mrs. Brigitte AGENET-PIRAVANICH และ Mr. Jean MAURY ที่ให้ความกระจ่างในการทำความเข้าใจต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส
ขอขอบคุณ ดร. สายัณห์ แดงกลม และ คุณไอดา อรุณวงศ์ ณ อยธุยา ที่ช่วยตรวจทาน ขัดเกลาถ้อยคำให้สละสลวยยิ่งขึ้น และทำให้งานแปลชิ้นนี้ได้มีพื้นที่ในแวดวงวรรณกรรมของผู้อ่านชาวไทย

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้อ่านที่ให้การสนับสนุนและเห็นคุณค่าของการอ่าน

กรกช อรุณพงศ์ไพศาล
ท่าพระจันทร์
กุมภาพันธ์ 2560