เกี่ยวกับเรา

พื้นที่ของ อ่าน เป็นพื้นที่ของการวิจารณ์ที่เชิงอรรถไม่มีราคาเท่าการกล้าแสดงน้ำเสียง อคติ จุดยืน (และกระทั่งรวมถึงอารมณ์ขันทั้งที่ขื่นและไม่ขื่น) และเป็นพื้นที่ของการวิจารณ์ที่ต้องสามารถตรวจสอบ โต้แย้งได้ และไม่อนุญาตให้ผูกขาดการมี “judgement of taste” ไว้ที่อาวุโสหรือฐานันดรทางวิชาการใด ทว่าทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนฐานของความรับผิดชอบ และรอบด้านในการกลั่นออกมาเยี่ยงงานวิชาการ และเหนืออื่นใด ต้องเป็นการวิจารณ์ที่ไม่บอดใบ้ต่อการเมืองวัฒนธรรมที่ดำเนินไปในโลกที่แวดล้อมการอ่านนั้น แม้จะตระหนักอยู่ร่วมกันถึงข้อจำกัดในสังคมที่เพดานการวิจารณ์ในทางการเมืองวัฒนธรรมต่ำใต้ธุลี

อ่าน
เปิดกว้างสำหรับนักอ่านทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำให้พื้นที่ของความขัดแย้งในตัวเองนี้ คือมาตรฐานที่ต่างออกไป ด้วยหวังให้เกิดบรรยากาศของวัฒนธรรมการวิจารณ์ที่เข้มแข็ง สร้างสรรค์ แต่สามัญพอที่จะไม่ต้องกีดกันคนส่วนใหญ่

เรียกมันง่ายๆว่า วิชาการในทางเนื้อหา สามัญสำนึกในทางจุดยืน

หรือถ้าจะให้รื่นหูกว่านั้น อาจเรียกมันว่า งานวิชาการเพื่อความบันดาลใจ

เช่นนั้นแล้ว อ่าน ไหม อ่านไปด้วยกัน

(บางส่วนจากบทบรรณาธิการวารสาร อ่าน ฉบับปฐมฤกษ์ โดย ไอดา อรุณวงศ์)

***

การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อ่าน
อ่าน ยินดีเปิดรับข้อเขียนในลักษณะบทความวิจารณ์หนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ
• เป็นข้อเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นเองและไม่เคยตีพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4
• ระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
• กรณีมีภาพประกอบกรุณาระบุแหล่งที่มาของภาพ และภาพควรมีความละเอียดพอจะนำมาใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์
• ต้นฉบับจะไม่มีการส่งคืน ผู้เขียนควรทำสำเนาไว้
• ต้นฉบับที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารจำนวน 2 เล่ม พร้อมค่าเรื่องตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการพิจารณาตีพิมพ์

• บรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการใช้เวลาพิจารณาต้นฉบับ การเลือกลำดับเล่มในการตีพิมพ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับตามที่เห็นสมควร เจ้าของบทความเป็นอิสระที่จะถอนเรื่องได้เสมอ ขอเพียงแจ้งให้บรรณาธิการทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
• วารสาร อ่าน จะพิจารณาเฉพาะต้นฉบับที่ส่งถึงบรรณาธิการโดยตรงเท่านั้น โดยสามารถส่งต้นฉบับได้ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล ตามรายละเอียดดังนี้

บรรณาธิการวารสาร อ่าน
สำนักพิมพ์ อ่าน เลขที่ 7/1 ซอยอรุณอัมรินทร์ 37 ถนนอรุณอัมรินทร์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
อีเมล [email protected]
**
ติดต่อสำนักพิมพ์อ่านและกองบรรณาธิการวารสารอ่าน
เลขที่ 7/1 ซ.อรุณอัมรินทร์ 37 ถ.อรุณอัมรินทร์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร 02-8824788
อีเมล [email protected] (กองบรรณาธิการ)
[email protected] (สั่งซื้อหนังสือและสมัครสมาชิก)

เพื่อความเข้าใจร่วมกัน
แม้ว่าวารสาร อ่าน ฉบับแรกที่ออกวางจำหน่ายคือฉบับ เมษายน-มิถุนายน 2551 จะระบุว่าจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน แต่นับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ทีมงานได้แยกตัวออกมาก่อตั้งเป็นสำนักพิมพ์อ่าน และได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มในนามสำนักพิมพ์อ่านควบคู่ไปกับการทำวารสารอ่านมาอย่างต่อเนื่อง สำนักพิมพ์อ่านยังคงเป็นมิตรทางความคิดกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน แต่มิได้มีความเป็นเจ้าของร่วมกันแต่อย่างใดทั้งในด้านการเงิน การบริหาร และในด้านเนื้อหา สำนักพิมพ์อ่านมีคณะบรรณาธิการ ฝ่ายศิลปกรรม สำนักงาน และบัญชี ในความรับผิดชอบของสำนักพิมพ์อ่านเองโดยตรง