สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

โครงการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ซื้อวารสารอ่านเข้าห้องสมุด | Buy Read Journals for Thai Libraries

ส่งแรงบันดาลทางปัญญาทั่วไทย ต่อลมหายใจของการอ่าน — ระดมทุนรอบใหม่ จากที่เคยได้ส่งไปยังห้องสมุดแล้วถึง 405 แห่ง

อดีตที่ผ่านมาของโครงการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด | Past Fundraising Campaigns

ข้อมูลสรุปโครงการระดมทุนชุดอ่านนายผีเจ็ดเล่มแรก, ชุดในกระจก+ในเขาวงกต, และ ชุดอ่านจนแตก