ซื้อวารสารอ่านเข้าห้องสมุด | Buy Read Journals for Thai Libraries

ส่งแรงบันดาลทางปัญญาทั่วไทย ต่อลมหายใจของการอ่าน

โครงการระดมทุน | Fundraising Campaign

วารสารอ่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ถึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ปี 2551-2556) ยกเว้นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (หมด)

และฉบับอ่านย้อนยุค (2557)

Read Journal Vol.1 No.3 to Vol.5 No.1 (2008-2013X except Vol.1 No.1 and No.2 (out of stock)
and Aan 2014

1 ชุด 1,120.-
3 ชุด 2,500.-
7 ชุด 5,000.-

1,120 baht for 1 set
2500 baht for 3 sets
5000 baht for 7 sets

ระดมทุนรอบใหม่ เน้นส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่เรายังไปไม่ถึง | destined for secondary school libraries

พิเศษ! ทุก 1 ชุดที่ได้รับการสนับสนุน สำนักพิมพ์อ่านจะบริจาคเพิ่มอีก 1 ชุด!

Every set purchased will be matched by one additional set on the house!

 

ส่งแล้ว 140 มหาวิทยาลัย | So Far: 140 Universities

140 โรงเรียนมัธยมศึกษา | 140 Secondary Schools

125 ห้องสมุดอื่นๆ | 125 Other Libraries

จดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ | Receipt Letters from Educational Institutions

โรงเรียนที่สำนักพิมพ์อ่านได้จัดส่งหนังสือและ/หรือวารสารอ่านให้แล้ว (มกราคม 2558 - สิงหาคม 2562) | Past Destinations

ทำไมเราจึงเน้นส่งโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา?

ในช่วงหลายปีมานี้ เราพบว่าลูกค้าที่มาซื้อวารสารอ่านและหนังสือของสำนักพิมพ์อ่าน มีจำนวนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะยังไม่พ้นหรือเพิ่งพ้นจากวัยมัธยมศึกษา และมีผู้อ่านอีกจำนวนมากที่มาเล่าให้เราฟังว่า ได้อ่านวารสารอ่านตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมฯ ซึ่งทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและตื้นตันมาก

เมื่อครั้งที่เราจัดโครงการระดมทุนครั้งแรกในปลายปี 2558 เราเน้นส่งวารสารอ่านไปยังห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยกว่า 140 แห่ง​ จนนับได้ว่าค่อนข้างครอบคลุมแล้ว และเรายังได้ขยายไปยังห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอื่นๆ กว่า 85 แห่งทั่วประเทศ (อย่างไรก็ดี เราพบว่าห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มักไม่แจ้งตอบกลับมาว่าได้รับหนังสือแล้วหรือไม่ จึงทำให้ไม่อาจแน่ใจได้ว่ามีหนังสือของเราให้บริการอยู่ในห้องสมุดเหล่านั้น)

หลังจากนั้นมา แม้เมื่อเราปิดโครงการระดมทุนไปแล้ว แต่ยังมีผู้อ่านที่แสดงความจำนงซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดอยู่เป็นระยะ เราจึงเริ่มจัดส่งไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสุ่มเลือกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ เพื่อพยายามที่จะกระจายหนังสือไปให้ทั่วถึงมากที่สุด ต่อมาเราจึงได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศมีจำนวนมากหลายพันโรงเรียน และยังแบ่งขนาดตามจำนวนนักเรียน เราจึงเริ่มจัดส่งอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเริ่มเติมให้ครบในประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) ซึ่งมีอยู่หนึ่งร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศ จนทุกวันนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแล้วเช่นกัน

ณ ปัจจุบันนี้ เราจึงคิดขยายโครงการต่อไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่รองลงมา (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2,500 คน — มี 268 โรงเรียน) ซึ่งกระจายอยู่นอกอำเภอเมืองต่างๆ ที่วารสารอ่านยังไปไม่ถึงและน่าจะขาดแคลนหนังสือมากกว่าสถาบันการศึกษาในเขตเมืองใหญ่

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เพื่อให้วารสารเท่าที่ยังเหลืออยู่ของเรากระจายออกจากโกดังไปครอบคลุมผู้อ่านทั้งนักเรียนและครูอาจารย์ทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด

สิงหาคม 2562

ใบอนุโมทนาบัตรจากโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร