สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

โรคแห่งความตาย

Original price was: 200 ฿.Current price is: 150 ฿.

La Maladie de la mort นวนิยายขนาดสั้นโดย มาร์เกอริต ดูราส

รายละเอียด

คำนำสำนักพิมพ์

การแปลและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในพากย์ภาษาไทย เป็นความคิดริเริ่มของ สนธยา ทรัพย์เย็น และโมรีมาตย์ ระเด่นอาหมัด ผู้ก่อตั้งกลุ่มฉายหนังอิสระและผู้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์และวรรณกรรมอิสระในนามฟิล์มไวรัสและบุคไวรัส ซึ่งเคยนำต้นฉบับภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้มาให้ข้าพเจ้าลองแปลบางส่วนไว้เล่นๆ เมื่อสิบกว่าปีก่อน ครั้นเมื่อข้าพเจ้ามาก่อตั้งสำนักพิมพ์อ่าน คุณสนธยาและคุณโมรีมาตย์ในฐานะมิตรร่วมวงการ ก็ได้เสนอให้นำโครงการนี้กลับมาทำให้เสร็จลุล่วงอย่างจริงจัง โดยในคราวนี้เราคิดกันว่าน่าจะแปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดยตรง ความคิดริเริ่มนี้มาสอดคล้องกับความคิดของสำนักพิมพ์อ่าน ที่ต้องการทดลองความเป็นไปได้ในการสานต่อสิ่งที่ อ.นพพร ประชากุล อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ผู้ล่วงลับ เคยพยายามทำไว้ นั่นคือการผลักดันให้มีการแปลและจัดพิมพ์ต้นฉบับด้านวรรณกรรมและแนวคิดที่น่าสนใจจากภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษาไทย จึงได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา แต่ด้วยข้อจำกัดของฟิล์มไวรัสในเรื่องต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ ทำให้การดำเนินการจัดพิมพ์จึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพิมพ์อ่าน โดยยังคงได้รับความสนับสนุนจากฟิล์มไวรัสในการจัดหาและประสานงานเบื้องต้นกับผู้แปล คือ อ. บัณฑูร ราชมณี ลูกศิษย์ที่กลายมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับอ.นพพร อ.บัณฑูรยังได้ช่วยเจรจาลิขสิทธิ์ในเบื้องต้นกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ภาษาฝรั่งเศสด้วย

สำนักพิมพ์อ่านยังได้รับน้ำใจช่วยเหลือที่สำคัญยิ่งจาก อ.สายัณห์ แดงกลม แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นนักวิจารณ์ศิลปะคนสำคัญ ที่ได้กรุณารับเป็นบรรณาธิการแปลและเขียนบทวิเคราะห์อันน่าทึ่งประกอบการพิมพ์ในครั้งนี้ แม้จะในท่วงทำนองลีลาที่ต่างกัน แต่ก็เป็นลักษณาการอันเกิดจากความปราณีตและการค้นคว้าที่หนักแน่นเฉกเช่นเดียวกับที่ อ.นพพร ประชากุล ได้เคยพยายามทำไว้ให้กับหนังสือหลายเล่มที่เป็นการแนะนำให้ผู้อ่านไทยได้รู้จักกับงานแปลคุณภาพจากภาษาฝรั่งเศสตลอดมา

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณ อ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ และคุณเนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ ในนามกองทุนนพพร ประชากุล สำหรับคำปรึกษาและกำลังใจสนับสนุนที่สำคัญ รวมถึงทีมงานทุกคนของสำนักพิมพ์อ่านที่ทำให้การจัดพิมพ์ครั้งนี้ลุล่วงในที่สุด

ไอดา อรุณวงศ์

อื่นๆ

แปลจาก

La Maladie de la mort

ผู้เขียน

มาร์เกอริต ดูราส

ผู้แปล

บัณฑูร ราชมณี แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส

บรรณาธิการแปลและบทวิเคราะห์

สายัณห์ แดงกลม

จำนวนหน้า

128 หน้า

ISBN

978-616-7158-13-6

ปีที่พิมพ์

2555