ปันกันอ่าน

แผ่นดินจินตนาการ

บรรณาธิการ : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
สำนักพิมพ์ : มติชน
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 596
ราคา : 350 บาท

รวมบทความวิจัยในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “สันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย” ว่าด้วยรัฐไทยกับปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มองสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านงานวิจัยของนักวิจัยทั้งในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ โดยพยายามหาคำตอบว่ารัฐและสังคมมีความเข้าใจต่อพื้นที่นี้อย่างไร หรือมีจินตนาการบางอย่างเกี่ยวกับดินแดนนี้ที่ทำให้นโยบายและการปฏิบัติเข้าไม่ถึงทั้งปัญหาความรุนแรงและผู้คนไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการหรือเหยื่อก็ตาม บทตอนต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ หนึ่ง นโยบายรัฐและความรู้ของสังคมต่อพื้นที่ชายแดนใต้ มีการสำรวจเปรียบเทียบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ องค์ความรู้เรื่องชายแดนใต้ วัฒนธรรมองค์การของหน่วยทหาร การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น สอง ความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่ ได้แก่ การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของชาวพุทธ-มุสลิม และสำรวจการย้ายถิ่นจากปัญหาความรุนแรง สาม ชายแดนใต้ในบริบทโลก ศึกษาความรุนแรงในภาคใต้กับโลกมุสลิม ความรับรู้ของสหรัฐอเมริกา และในบริบทสงครามต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น แม้งานศึกษาจะครอบคลุมหัวข้อหลากหลายแต่ประเด็นใจกลางล้วนอยู่ตรงที่การทะลวงข้ามมายาคติที่ครอบงำสังคมไทยโดยรวมอยู่