Facebook VS MySpace สงครามชั้นชนบนอินเตอร์เน็ต

ผู้มองโลกในแง่ดีมักพูดกันว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเสมือนโลกใหม่อันหาญกล้า ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างชุมชนและเครือข่ายสังคมในอุดมคติได้โดยไม่จำกัดศาสนา อุดมการณ์ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศสถานะ ทุกคนสร้างตัวตนใหม่ได้ตามปรารถนา ถึงขนาดมีการพูดว่า ต่อให้คุณเป็นสุนัข แต่ในโลกอินเตอร์เน็ตจะไม่มีใครรู้ แต่นั่นดูจะเป็นข้อยกเว้นมากกว่าจะเป็นกฎทั่วไป ท้ายที่สุดโลกอินเตอร์เน็ตเป็นภาพจำลองของโลกออฟไลน์เสียมากกว่า
*****