เล่ห์เพทุบายของ ‘ที่อื่น’

ความเห็นของคณะกรรมการตัดสินบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี 2552
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

*
ที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี 2552 มีมติให้บทวิจารณ์เรื่อง “เล่ห์เพทุบายของ ‘ที่อื่น’ ” ของ จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี 2552 ดังมีเหตุผลต่อไปนี้
*
ผู้เขียนบทวิจารณ์เรื่อง “เล่ห์เพทุบายของ ‘ที่อื่น’” มีความกล้าในการเลือกวรรณกรรมที่มีความซับซ้อนมาวิเคราะห์ โดยมีมุมมองในการตีความที่แปลกใหม่ บทวิจารณ์มีประเด็นในการนำเสนอ มีโครงสร้างและการลำดับความเป็นขั้นตอน สามารถกระตุ้นผู้อ่านให้เกิดความคิดต่อเนื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมนั้น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บทวิจารณ์ของ จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร ได้รับรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี 2552

ถึงแม้ว่ารวมเรื่องสั้น ที่อื่น ของกิตติพล สรัคคานนท์ จะไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงนักเมื่อครั้งที่พิมพ์ออกมาปี พ.ศ. 2550 แต่ก็มีการกล่าวถึงกันอยู่เนืองๆ ในหมู่นักอ่านวรรณกรรมไทย รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ประกอบไปด้วยเรื่องสั้นจำนวน 12 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องเล่าสั้นๆ ช่วงหนึ่งของชีวิตตัวละครที่ไร้ชื่อ ซึ่งใช้สรรพนามเพียง “เขา” และ “เธอ” ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ความตายที่ร้อยเรียงเรื่องสั้นทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันก็เป็นความตายที่มีนัยสำคัญมากไปกว่าเพียงแค่เป็นการตายของ ‘ใครคนใดคนหนึ่ง’ แล้วส่งผลถึงอีก ‘คนหนึ่ง’ เท่านั้น เพราะก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้ จะต้องลอกเปลือกที่ห่อหุ้มอยู่เป็นชั้นๆ เสียก่อน และในแต่ละชั้นนั้นก็สัมพันธ์กันอย่างมีความหมาย
****