จตุอัปลักษณะ หรือลักษณะอันอัปลักษณ์ 4 ประการ ของ ม.112

ม.112 มีจุดประสงค์เบื้องต้นเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่การต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมา ม.112 ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายรัฐทำลายและปิดปากประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดการตั้งคำถามต่อช่องว่างของการบังคับใช้ที่หลุดลอยไปจากจุดประสงค์เบื้องต้น ซึ่งมีแต่จะทำให้กฎหมายนี้บิดเบี้ยว อัปลักษณ์มากขึ้นเรื่อยๆ สรุปได้ขั้นต้น 4 ประการ
****