เปิดทองหลังพระ

ผู้ที่รู้จักพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ก็ตามล้วนคุ้นเคยกับความรู้ความเข้าใจที่ว่าพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ที่ปลดพันธนาการแห่งวรรณะ มุ่งการใช้ปัญญา เมตตากรุณา และการมีเสรีภาพเพื่อ ‘ขบถ’ ต่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่กดขี่ โดยมีจุดหมายสูงสุดที่การดับทุกข์ พุทธศาสนามีหลักการและมุมมองที่ ‘ปลดปล่อย’ กว่าพราหมณ์-ฮินดูแน่ๆ แต่ถึงขนาดเป็นศาสนาแห่งความเสมอภาคและประชาธิปไตยนั้น คงจะไม่ใช่แน่ๆ เช่นกัน