อ่านผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องร้องรำทำเพลง

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าหนังสืออ้างอิงขึ้นหิ้งอย่างสาส์นสมเด็จ กับ บันทึกความรู้เรื่องต่างๆ นั้น
บรรจุสรรพวิทยาการด้านไทยศึกษาไว้มากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปกรรม
วรรณคดีและอักษรศาสตร์ สาส์นสมเด็จ นั้นพิมพ์รวมเป็นหนังสือชุดใหญ่หลายสิบเล่ม
ติดตามอ่านกันไม่หวาดไม่ไหว พิมพ์ซ้ำหลายหนในหลายวาระ ส่วน บันทึกความรู้เรื่องต่างๆ
ซึ่งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยพิมพ์รวมเป็นชุด มี 5 เล่ม เมื่อ พ.ศ. 2506
ก็เป็นตำราที่ผู้สนใจเรื่องไทยๆ ได้ยึดอ่านเป็นพื้นฐานเรื่อยมา

เมื่อสำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คัดสรรเฉพาะเรื่องความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์
จากทั้งสองเล่มมาจัดพิมพ์รวมเล่มโดยเฉพาะถึงสองเล่ม คือ เพลง ดนตรีและนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ
และ เพลงดนตรี: จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึงพระยาอนุมานราชธน
ผลงานดังกล่าวจึงเป็นคุณประโยชน์แก่วงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับการค้นคว้าเรื่องดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ ซึ่งคนนอกวงการที่สนใจ ก็สามารถอ่านเข้าใจรู้เรื่องได้