อันเนื่องมาแต่ประวัติพระเยอรมันรูปแรก

พระญาณดิลกมหาเถระ (Anton Gueth) เป็นพระเยอรมันรูปแรกที่ได้บรรพชาและอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ณ ประเทศพม่าแต่ พ.ศ. 2447 แล้วจำพรรษาส่วนใหญ่อยู่ในลังกาทวีป
จนมรณภาพในสมณเพศเมื่อ พ.ศ. 2500 นับว่าพระคุณท่านมีคุณูปการสำหรับสาธุชนที่สนใจในทางศึกษา
และปฏิบัติธรรม อย่างควรที่พวกเราจะรู้จักชีวิตและผลงานของท่าน เพื่อเป็นมงคลสำหรับเราแต่ละคน

พระอานันทะ เมตไตยะ (Allen Bernett) ชาวอังกฤษ บวชก่อนท่านญาณดิลก และเป็นผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นรุ่นแรกในอังกฤษ แต่ก็มีคนอังกฤษที่บวชก่อนท่านรูปนี้อีกที่พม่าด้วยเหมือนกันคือ
พระอโศกะ (Gordon Douglas) แต่บวชได้ปีเดียวก็มรณภาพ และก่อนหน้านั้น 30 ปี ได้มีชาวออสเตรีย
บวชที่วัดพิชัยญาติในรัชกาลที่ 5 แต่หาข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านรูปนี้ไม่ได้เอาเลย ประวัติพระอานันทะ เมตไตยะ
มีตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ชื่อ Ananda Metteyya: His Life and Mission โดย
Elizabeth Harris โดยที่บัดนี้ ก็มีประวัติพระญาณดิลก ปรากฏออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วย ในชื่อว่า
The Life of Nyanatiloka Thera: The Biography of a Western Buddhist Pioneer โดย
Bhikkhu Nyanatusita และ Hellmuth Hecker โดยสำนักพิมพ์ Buddhist Publication Society แห่งเมือง
แคนฑี ศรีลังกา ที่ตีพิมพ์ประวัติของพระอานันทะเมตไตยะมาก่อนแล้ว