“อ่าน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

ปกนิตยสารอ่าน issue 9