กระทู้ดอกทอง

รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมและภาพยนตร์
ว่าด้วยอุดมคติของความรัก เพศ และความเป็นเพศหญิง
โดย คำ ผกา
พิมพ์ครั้งแรกในฉบับ (edition) สำนักพิมพ์อ่าน มีนาคม 2556
480 หน้า ราคา 350 บาท

หมายเหตุจากสำนักพิมพ์
ทิวมาส วุฒิธนากรกุล/ไอดา อรุณวงศ์

การจัดพิมพ์รวมบทวิจารณ์ กระทู้ดอกทอง ของ คำ ผกา โดยสำนักพิมพ์อ่านในครั้งนี้ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 หลังจากที่แพรวสำนักพิมพ์เคยพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 หรือเมื่อสิบปีที่แล้ว ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้อาศัยแนวการวางโครงเนื้อหาของฉบับพิมพ์ครั้งแรกเป็นพื้นฐานสำคัญ อย่างไรก็ดี สำนักพิมพ์อ่านได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นอีก ดังนี้

1. มีการเพิ่มบทวิจารณ์ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกอีก 17 บทความ รวมถึงนำบทความเปิดคอลัมน์ “สวัสดีคุณผู้อ่าน” และบทความปิดคอลัมน์ “บทส่งท้ายกระทู้ดอกทอง” มาพิมพ์ไว้ในภาคผนวก เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไปด้วย สำนักพิมพ์อ่านขอขอบคุณ คุณอรรถ บุนนาค ที่ได้ช่วยเหลือในการรวบรวมบทความเหล่านี้รวมถึงต้นฉบับทั้งหมดที่เคยตีพิมพ์ครั้งแรกในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ มาไว้ให้ในเบื้องต้น ทำให้การอ้างอิงต้นฉบับในการพิมพ์ครั้งนี้นอกจากจะใช้ฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกของแพรวสำนักพิมพ์แล้ว สำนักพิมพ์อ่านยังได้สอบทานกับต้นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2544 ถึงมิถุนายน 2546 ทุกบทความ

2. มีการปรับระบบการจัดประเภทของบทความ กล่าวคือมีการแยกแยะให้ชัดระหว่างวรรณกรรมไทย (ในที่นี้นับรวมทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น อัตชีวประวัติและสารคดี) วรรณกรรมแปล/วรรณกรรมภาษาต่างประเทศ และภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังได้จัดกลุ่มบทวิจารณ์ตัวบทวรรณกรรมไทยเป็นช่วงทศวรรษ ให้สอดคล้องกับการนำมา “อ่านแบบผิดๆ” (ตามคำของ คำ ผกา) เพื่อรื้อให้เห็นภาพเสนอของ “ผู้หญิง-ไทย” ในวรรณกรรม “น้ำเน่า” ต่างยุคสมัย

3. เนื่องจากการลำดับบทความใช้ปีที่พิมพ์ครั้งแรกของผลงานที่ถูกนำมาวิจารณ์เป็นเกณฑ์ ในการพิมพ์ครั้งนี้จึงได้มีการตรวจสอบประวัติการตีพิมพ์ของผลงานเหล่านั้นใหม่ทั้งหมด แต่ในขั้นตอนดังกล่าว สำนักพิมพ์อ่านได้พบปัญหาจากการที่ต้นฉบับหลายเล่มไม่มีการระบุปีที่พิมพ์ครั้งแรกไว้ หรือมีการระบุที่สับสนระหว่างต่างฉบับโดยต่างสำนักพิมพ์ จึงใช้วิธีสอบถามโดยตรงไปยังแต่ละสำนักพิมพ์เท่าที่สามารถติดต่อได้ รวมถึงนิตยสารที่ตีพิมพ์ผลงานเหล่านั้นเป็นตอนๆในครั้งแรกด้วย แม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเนื่องจากผลงานเหล่านั้นตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วโดยเฉพาะในยุคสมัยที่ธรรมเนียมการบันทึกประวัติการตีพิมพ์ยังไม่เคร่งครัดนัก แต่สำนักพิมพ์อ่านก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์และนิตยสารที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเป็นอย่างสูงสำหรับน้ำใจช่วยเหลือและคำแนะนำในเบื้องต้น

การสืบค้นข้อมูลในครั้งนี้จึงต้องอาศัยการค้นคว้าจากหอสมุดแห่งชาติมาประกอบ ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายที่พบว่า
ผลงานฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกหลายเล่มหายไปจากชั้นหนังสือของหอสมุดฯ แล้ว ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ
จากเล่มจริงได้ แต่ก็ได้แต่อาศัยยึดตามฐานข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติบันทึกไว้ ประกอบกับการไล่สืบค้นนิตยสารที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกย้อนหลังใหม่ทั้งหมด แม้จะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ แต่ก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลเท่าที่ค้นมานี้อาจมีความคลาดเคลื่อน สำนักพิมพ์อ่านยินดีอย่างยิ่งที่จะรับคำทักท้วงจากผู้รู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หากว่าจะมีการพิมพ์ในครั้งต่อไป

4. ได้มีการประมวลประวัติการตีพิมพ์ครั้งแรกของทุกบทความในกระทู้ดอกทอง ไว้ในภาคผนวก เช่นกันกับที่มีการระบุประวัติการตีพิมพ์ของผลงานที่ถูกนำมาวิจารณ์ ทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าใจบริบทในแง่ยุคสมัยของตัวบทที่ถูกนำมาวิจารณ์ ไปพร้อมๆ กับการเข้าใจบริบทของตัวบทวิจารณ์ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

5. การอ้างอิงตัวบทวรรณกรรมในแต่ละบทความ สำนักพิมพ์อ่านได้ตรวจทานตัวบทวรรณกรรมจากหนังสือเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ข้อความที่อ้างอิงมาเป็นประเด็นในการวิจารณ์มีความถูกต้องตามตัวบทวรรณกรรมอย่างแท้จริง แม้บางเล่มอาจเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ต่างปี ต่างสำนักพิมพ์กับเล่มที่ คำ ผกา เคยใช้อ้างอิงในการเขียนคอลัมน์ กระทู้ดอกทอง ในครั้งแรก ซึ่งสำนักพิมพ์อ่านได้ระบุข้อมูลหนังสือฉบับที่ใช้อ้างอิงในที่นี้ไว้ในภาคผนวกด้วยแล้ว

การพิสูจน์อักษร ยึดตามฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกและตรวจทานกับบทความที่ตีพิมพ์ลงใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ อย่างไรก็ดี ได้มีการแก้ไขในขั้นบรรณาธิการเมื่อพบปัญหาบางประการ เช่นประโยคที่กำกวม ชื่อเฉพาะ หรือเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน และมีการปรับให้เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นระหว่างบทความที่เคยแยกพิมพ์ครั้งแรกเป็นสองตอนในคอลัมน์รายสัปดาห์ รวมทั้งปรับข้อความที่กล่าวถึงช่วงเวลานับจากปี พ.ศ. หนึ่งๆ ถึงปี พ.ศ. ที่บทความตีพิมพ์ครั้งแรก ให้เป็นการระบุปีที่สามารถอ้างอิงได้ข้ามพ้นยุคสมัยมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการอ่าน และเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป

6. ในการพิมพ์ครั้งนี้ยังคงเก็บคำนำเสนอโดย อ. นพพร ประชากุล และคำนิยมโดย อ. ธเนศ วงศ์ยานนาวา จากฉบับพิมพ์ครั้งแรกไว้ แต่ได้มีการเพิ่มคำนำเสนอในการพิมพ์ครั้งที่ 2 ซึ่งเขียนโดย คุณสิทธิพล พาเจริญ และ
คุณกฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ตามข้อเสนอของ คำ ผกา ที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่ทั้งสองได้ลองเสนอมุมมองต่อหนังสือเล่มนี้

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณ คุณ คำ ผกา ที่มอบสิทธิให้สำนักพิมพ์อ่าน เป็นผู้จัดพิมพ์ในครั้งนี้ และอนุญาตให้
กองบรรณาธิการสามารถปรับเปลี่ยน และจัดวางรูปแแบบการนำเสนอได้ตามวิจารณญาณ สำนักพิมพ์อ่านขอขอบคุณน้ำใจและความไว้วางใจของคุณคำ ผกา เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้กลับคืนมาสู่
บรรณพิภพอีกครั้งในรูปโฉมใหม่ ด้วยเนื้อหาเดิมที่ยังคงสอดคล้องกับยุคสมัย แม้เวลาจะผ่านไปหนึ่งทศวรรษแล้ว