สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

โมเดราโต กันตาบิเล (Moderato cantabile)

150 ฿

นวนิยายแปลโดยมาร์เกอริต ดูราส
แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย กรกช อรุณพงศ์ไพศาล
บรรณาธิการแปลและบทตามโดย สายัณห์ แดงกลม

รายละเอียด

โมเดราโต กันตาบิเล (Moderato cantabile)
นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส (Marguerite Duras)
แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย กรกช อรุณพงศ์ไพศาล
บรรณาธิการแปลและบทตามโดย สายัณห์ แดงกลม

พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2560
ISBN 978-616-7158-68-6
ราคา 200 บาท

หมายเหตุสำนักพิมพ์
โมเดราโต กันตาบิเล (Moderato cantabile) เป็นผลงานนวนิยายเล่มที่สามของมาร์เกอริต ดูราส ที่สำนักพิมพ์อ่านนำเสนอในพากย์ไทย หลังจากที่เราได้เสนอ โรคแห่งความตาย (La Maladie de la mort) ไปเมื่อปี 2555 และ ชู้รักอังกฤษ (L’amante anglaise) ในปี 2558 โดยในครั้งนี้ สำนักพิมพ์อ่านยังคงได้อาศัยการลงแรงอย่างอุทิศทุ่มเทจากอาจารย์สายัณห์ แดงกลม เป็นสำคัญเช่นเคย ทั้งในฐานะบรรณาธิการแปล และผู้เขียนคำตาม

และอีกเช่นเคยที่ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์อ่านได้รับความเอื้อเฟื้อจากฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณ Delphine Derniaux และคุณวิภา สุจินัย ในการประสานงานด้านทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งจากสถาบันฝรั่งเศสอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพิมพ์งานวรรณกรรมแปลในแนวซึ่งยังไม่เป็นที่คุ้นเคยนักในหมู่ผู้อ่านชาวไทยครั้งนี้ สามารถลุล่วงไปได้

นอกจากนี้ ยังขอขอบคุณ ผศ. ดร. จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ ที่แนะนำให้สนใจผลงานชิ้นนี้ของดูราส และขอขอบคุณผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษาอีกสองท่าน คือคุณ Thierry Malinge และคุณ Vincent Courtaud รวมถึงขอขอบคุณ อ. ดร. เอกสุดา สิงห์ลำพอง และคุณวริศา กิตติคุณเสรี เป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นประการสำคัญอันไม่ควรไม่ระบุไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ในทางสาธารณะ คือความช่วยเหลือในการจัดหาต้นฉบับเอกสาร, ประสานงาน และเบล็ดเตล็ดอื่นใดอันถือว่ามีความสำคัญยิ่งยวดในทุกกรณีที่ อ. บัณฑูร ราชมณี แห่งสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กรุณาอนุเคราะห์ไว้