สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

จดหมายจากสันคะยอม

Original price was: 300 ฿.Current price is: 270 ฿.

รายละเอียด

หมายเหตุจากสำนักพิมพ์

จดหมายจากสันคะยอม เป็นการรวมเล่มบทความคัดสรรจำนวนหนึ่งของ “ฮิมิโตะ ณ เกียวโต” ที่เคยตีพิมพ์เป็นคอลัมน์ประจำชื่อ “จดหมายจากสันคะยอม” ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ระหว่างเดือนเมษายน 2545 ถึงมิถุนายน 2546 และสำนักพิมพ์สารคดีเคยเลือกบางบทความในคอลัมน์ดังกล่าวมาตีพิมพ์รวมเล่มเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 2546

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์อ่านได้คัดสรรต้นฉบับใหม่อีกครั้งจากต้นฉบับที่เคยตีพิมพ์ครั้งแรกใน สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ์
และได้เลือกบทความเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก รวมทั้งจัดโครงและลำดับของบทความใหม่ โดยอิงกับความสืบเนื่องทางเนื้อหา ภายใต้โครงเรื่องของการทบทวนและใคร่ครวญถึงการมีอยู่และความเปลี่ยนแปลงของ “บ้าน” (อันหมายรวมถึงชุมชนด้วย) ทั้งในทางกายภาพและในเชิงคุณค่า โดยขีดเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ไว้เป็นสองภาคคือ “กลับบ้าน” และ “บ้านใหม่ในบ้านเก่า” อย่างไรก็ดี สำนักพิมพ์อ่านได้รวบรวมประวัติการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยเรียงลำดับก่อน-หลังตามที่ตีพิมพ์จริงไว้ท้ายเล่มด้วย หากผู้อ่านสนใจที่จะลองสำรวจเทียบเคียง

ด้วยลักษณะเฉพาะของเนื้อหาและวิธีเล่าเรื่องของงานเขียนชิ้นนี้ ทำให้เกณฑ์ในการบรรณาธิการต้นฉบับที่พิมพ์ใหม่ครั้งนี้ แม้จะเป็นไปตามมาตรฐานปกติของสำนักพิมพ์ แต่จะยังคงรูปประโยคและสำนวนภาษาที่ลำลองและไม่เคร่งครัดไวยากรณ์หรือกระทั่งประเพณีไว้ เพื่อให้เห็นความมีชีวิตของตัวภาษาที่ล้อกับน้ำเสียงและทัศนะของ “ผู้เล่า”

และเช่นกันที่ต้องการเก็บน้ำเสียงที่สะท้อนสำนึกทางเวลาอันเป็นหมุดหมายของความทรงจำของผู้เล่าไว้ ในขั้นของการบรรณาธิการ จึงจะไม่มีการแก้ไขจุดอ้างอิงทางเวลา ดังผู้อ่านจะพบว่า บ่อยครั้งที่ผู้เล่าจะใช้วลีว่า “เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว” ในการอ้างกลับไปถึงวัยเยาว์หรือยุคสมัยหนึ่งของบ้านสันคะยอม จึงขอให้เข้าใจว่าวลีดังกล่าวหมายถึงยี่สิบปีก่อนหน้าปี 2545-2546 ที่บทความเหล่านี้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก หรือในราว พ.ศ. 2525-2526 นั่นเอง

กรณีที่มีการรวมบทความที่เคยตีิพิมพ์เป็นสองตอนในครั้งแรก มาเป็นบทความเดียวกันในฉบับพิมพ์ครั้งนี้ ได้มีการปรับแก้ไปบ้างเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องสอดคล้องเป็นชิ้นเดียว อย่างไรก็ดี ผู้อ่านยังสามารถสอบทานได้ว่าบทความชิ้นใดเคยตีพิมพ์แยกเป็นสองตอนมาก่อน โดยดูจากประวัติการตีพิมพ์ท้ายเล่ม

สำนักพิมพ์อ่านขอขอบคุณ “ยุกติ มุกดาวิจิตร” อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณารับเขียนคำนำเสนอให้ ทั้งยังได้ลองร่วมสนุกวาดภาพปกหนังสือให้ตามคำชวนของสำนักพิมพ์ด้วย

และขอขอบคุณผู้เขียนคือ “ฮิมิโตะ ณ เกียวโต” ที่วางใจมอบหนังสือเล่มสำคัญนี้ให้สำนักพิมพ์อ่านเป็นผู้จัดพิมพ์

อื่นๆ

ผู้เขียน

ฮิมิโตะ ณ เกียวโต

คำนำเสนอ

ยุกติ มุกดาวิจิตร

ครั้งที่พิมพ์

ฉบับพิมพ์ (edition) ที่ 2 โดยสำนักพิมพ์อ่าน (ปรับปรุงใหม่/เพิ่มบทความ) มีนาคม 2557

จำนวนหน้า

264 หน้า