อ่าน: เพื่อการอ่าน

Aan English

No Dogs Go Hungry | เสียหมา

You mean to tell me he got a museum show dedicated to a goddamn housedog. / นี่ยูจะบอกว่าฮีมีมิวเซียมโชว์อุทิศให้หมาที่บ้านตัวนึงงั้นเหรอวะ
She shrugs. I doubt he had a say in any of it. / เธอยักไหล่ ไอว่าฮีไม่ได้มีสิทธิมีเสียงในเรื่องนี้ซักเท่าไหร่หรอก
The man or the dog. / หมายถึงคนหรือหมา