สำมะปิเกร็ดเบื้องหลังสำนวนแปล

พบกับ

“อ่านออนซอน”

คอลัมน์แกะรอยเบื้องหลังสำนวนแปล ท่งกุลาลุกไหม้